Infusionsterapi Anti-Cancer lægemidler

Hurtig produktfinder

Vælg en kategori eller underkategori

Infusionsterapi med anti-cancer lægemidler

Anti-cancer behandling er et område med medicinske specialer, som i dag gør brug af bred vifte af terapeutiske fremgangsmåder herunder kirurgi, strålebehandling, radioaktiv behandling osv. Infusion af anti-cancer lægemidler er stadig i dag hjørnestenen i behandlingen, hvorved de fleste af de anvendte stoffer udøver deres virkning som cytostatika eller cytotoksika. Disse stoffer gives typisk som sygdoms- eller stadiespecifikke behandlinger. F.eks. er FOLFOX internationalt anbefalet i de respektive retningslinier som førstevalgs kemoterapi af metastaserende colo-rectal cancer og kombinerer 4 forskellige lægemidler. Da anti-cancer behandling er et meget specialiseret og forskelligartet behandlingsområde og indebærer en række dermed forbundne risici for både patienter og sundhedspersonale, kræver alle trin i procedurerne særlig opmærksomhed, omhu, viden og passende sikre produkter. 

 

Ordination

Til hver enkelt patient og afhængig af den særlige type og det kliniske stadium af cancer samt patientens fysiske konstitution besluttes et hensigtsmæssigt behandlingsregime og medicinering, og den respektive ordination gives. For mange cancertypers vedkommende er der i dag bindende retningslinier og anbefalinger fra de respektive selskaber for at kunne vælge den optimale behandling baseret på et voksende fundament af videnskabelig evidens.    

Patientadgang

For at kunne indgive anti-cancer medicin er det nødvendigt at etablere en adgang til patienten. I mange tilfælde vil en implanteret port være en adgangstype, der både dækker behovet ved aggressive infusionsopløsninger og giver patientkomfort, og som er let at bruge, men det kan også være et centralt venekateter eller et perifert i.v. kateter. Uden hensyntagen til den valgte adgangsvej skal det anvendte udstyr sikre, at infusionsopløsningerne indeholdende cytostatika indgives sikkert til venesystemet, og at det ikke kommer ud i bindevævet.

Forberedelse

Mange cytostatika gives dosisjusteret i forhold til arealet af den enkelte patients legemsoverflade og kommer som stofkoncentrater, som skal trækkes op fra en beholder og fortyndes. Da cytostatika eller cytotoksika typisk kun har en begrænset specificitet over for cancerceller, skal sundhedsarbejdere sikre, at der under forberedelsesprocessen ikke spildes hverken på huden eller overfladen, og at der ikke dannes aerosoler, som slippes ud i luften og bliver indåndet. Det er derfor af afgørende betydning, at bruge personlige værnemidler og medicinsk udstyr med optimale konstruktionsløsninger til forebyggelse af kemisk kontaminering med lægemidler af den art. Under transport af kemoterapeutika inden for behandlingsinstitutionen er det nødvendigt at følge særlige forholdsregler for at hindre beskadigelse, opsamle spild af lægemidler og minimere eksponering. I overensstemmelse med disse forholdsregler tilbyder B. Braun specielle produkter, som kan medvirke til at reducere risici for eksponering for cytostatika under transport til afdelingen.

Indgift

Indgiften af medicinen til patienten kræver systemer med medicinsk udstyr. Disse systemer skal hænges op og fyldes i forhold til den planlagte terapi. Ved indgift af cytostatika kan systemet fordre særlige sikkerhedsegenskaber som f.eks., at det er et lukket system, indgangsportene er til adgang uden kanyler, at der er tilbageslagsventiler og ingen restvolumen i systemet.

Udskrivelsesprocedurer

Når anti-cancer behandlingen af patienten er færdig på hospitalet, kan det være, at patienten stadig har behov for i.v. behandling f.eks. parenteral ernæring eller smertebehandling. Udskrivningsprocedurerne støtter optimal kontinuerlig bistand og overgang til hjemmesygepleje samt oplæring i korrekt anvendelse og håndtering.